• Sale!
   BONCAFE CASH VOUCHER SET 1 (6 x 1,000 THB)
   Add to cart
   • BONCAFE CASH VOUCHER SET 1 (6 x 1,000 THB)
   • ฿6,000.00 ฿4,800.00
   • เงื่อนไขการใช้คูปองเงินสด คูปองนี้ใช้สำหรับซื้อสินค้าที่โชว์รูมบอนกาแฟเท่านั้น คูปองนี้สามารถใช้แทนเงินสดตามมูลค่าที่ระบุหน้าคูปอง สำหรับซื้อสินค้าบอนกาแฟ ได้แก่ กาแฟ, สินค้าบริโภค, อุปกรณ์บาริสต้า, อุปกรณ์เสริมต่างๆ ในราคาปกติเท่านั้น สามารถใช้คูปองร่วมกันได้หลายใบต่อ 1 ใบเสร็จ ในกรณีที่มูลค่าสินค้าที่ซื้อสูงกว่า ผู้ซื้อจำเป็นต้องชำระส่วนต่างเพิ่ม และในกรณีที่มูลค่าสินค้าที่ซื้อน้อยกว่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการทอนเงิน คูปองนี้สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ คูปองนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดเงินสด ส่วนลดปริมาณ และโปรโมชั่นอื่นๆ คูปองมีอายุการใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2563 ถึง 30 มิ.ย. 2564 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคูปองที่ชำรุด หรือมีการแก้ไข หรือถ่ายเอกสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • Sale!
   BONCAFE CASH VOUCHER SET 2 (13 x 1,000 THB)
   Add to cart
   • BONCAFE CASH VOUCHER SET 2 (13 x 1,000 THB)
   • ฿13,000.00 ฿9,100.00
   • เงื่อนไขการใช้คูปองเงินสด คูปองนี้ใช้สำหรับซื้อสินค้าที่โชว์รูมบอนกาแฟเท่านั้น คูปองนี้สามารถใช้แทนเงินสดตามมูลค่าที่ระบุหน้าคูปอง สำหรับซื้อสินค้าบอนกาแฟ ได้แก่ กาแฟ, สินค้าบริโภค, อุปกรณ์บาริสต้า, อุปกรณ์เสริมต่างๆ ในราคาปกติเท่านั้น สามารถใช้คูปองร่วมกันได้หลายใบต่อ 1 ใบเสร็จ ในกรณีที่มูลค่าสินค้าที่ซื้อสูงกว่า ผู้ซื้อจำเป็นต้องชำระส่วนต่างเพิ่ม และในกรณีที่มูลค่าสินค้าที่ซื้อน้อยกว่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการทอนเงิน คูปองนี้สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ คูปองนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดเงินสด ส่วนลดปริมาณ และโปรโมชั่นอื่นๆ คูปองมีอายุการใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2563 ถึง 30 มิ.ย. 2564 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคูปองที่ชำรุด หรือมีการแก้ไข หรือถ่ายเอกสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Close Menu
×

Cart

Subscription

ลงทะเบียนเพื่อรับนิตยสาร bitter/sweet รูปแบบ e-magazine

รับข่าวสารโปรโมชั่นและอัพเดทกิจกรรมพิเศษจาก บอนกาแฟ ก่อนใคร

ชื่อ-นามสกุล

อีเมล

รูปแบบการใช้งาน

Buy for ฿2,500.00 more and get free shipping