PAnt

หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ (ค่าใช้จ่าย 6,500 บาท / ท่าน)

หลักสูตรนี้ประกอบด้วยหลักสูตรเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการไปจนถึงหลักสูตรการพัฒนาธุรกิจกาแฟทั่วๆ ไปพร้อมทั้งเทคนิคการขาย การคิดต้นทุน และการคำนวณจุดคุ้มทุนด้วยรายละเอียดที่มากขึ้น
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติท่านจะได้รับความรู้ และความเข้าใจในเทคนิคการทำสูตรกาแฟที่หลากหลาย
นอกจากนี้ท่านยังได้รับใบประกาศนียบัตรจากการเข้ารับการอบรม หลักสูตรนี้จะเน้นทั้งภาคปฏิบัติ และภาคทฤษฎีในเชิงพาณิชย์ โดยใช้ระยะเวลาในการอบรมเพียง 1 วัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ: academy@boncafe.co.th 

ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติประกอบด้วย

คลาสหลักสูตรเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ 1 วัน ค่าใช้จ่าย 6,500 บ. /ท่าน

  • สอนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกาแฟ
  • การเลือกใช้เครื่องทำกาแฟและวิธีการบำรุงรักษาเครื่องทำกาแฟที่ถูกต้อง
  • วิธีการชงกาแฟเบื้องต้น เพื่อพัฒนาไปสู่การชงกาแฟสูตรต่าง ๆ
  • ปัญหาที่มักเกิดขึ้น และวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
  • สอนเทคนิคการขาย และแนะนำวิธีการทำโปรโมชั่นอื่น ๆ
  • มีการทดสอบภาคทฤษฎี หลังจากที่ผ่านการเรียนการสอนแล้ว และรับประกาศนียบัตร
Close Menu
×

Cart

Subscription

ลงทะเบียนเพื่อรับนิตยสาร bitter/sweet รูปแบบ e-magazine

รับข่าวสารโปรโมชั่นและอัพเดทกิจกรรมพิเศษจาก บอนกาแฟ ก่อนใคร

ชื่อ-นามสกุล

อีเมล

รูปแบบการใช้งาน

Buy for ฿2,500.00 more and get free shipping